Un raport al INSTITUTULUI NATIONAL DE STATISTICA arata ca in anul 2019 au fost cu 50.000 de pensionari mai putin decat in anul 2018.

În anul 2019:

  • numărul mediu de pensionari a fost de 5157 mii persoane, în scădere cu 50 mii persoane faţă de anul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4672 mii persoane, în scădere cu 12 mii persoane faţă de anul precedent;
  • pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii1 ) a fost de 1292 lei, în creṣtere cu 10,2% faṭă de anul precedent;
  • pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1247 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 48,4% (comparativ cu 50,9% în anul precedent);
  • indicele pensiei medii reale faţă de anul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale* şi indicele preţurilor de consum a fost de 105,6%.

Evoluţia indicelui pensiei nominale şi a indicelui preţurilor de consum în perioada 2010-2018

Grafic

Datele graficului în format (xls)

În anul 2019 comparativ cu anul 2018 (tabel pag.2)

  • Comparativ cu anul precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 50 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat cu 12 mii;
  • Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același an, cu 10,2%, respectiv cu 10,7%.

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară **

Grafic 2

Datele graficului în format (xls)

În anul 2019 Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,6% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,4%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în Giurgiu ṣi 14 la 10 în Botoṣani ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 628 de lei (996 lei în judeţul Botoṣani, 1003 lei în Giurgiu, 1023 lei în Vrancea, faţă de 1624 lei în judeṭul Hunedoara, 1582 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1486 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în anul 2019, a fost de 1037,6 mii persoane, din care:

  • 849,6 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,2% din totalul pensionarilor din această categorie;
  • 175,4 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 58,8% din totalul acestora;
  • 12,6 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 1,8% din totalul acestei categorii.

Informaţii suplimentare:

* Pensia reală exprimă contravaloarea mărfurilor şi serviciilor care pot fi cumpărate, respectiv utilizate, cu pensia medie nominală netă întro anumită perioadă de timp, comparativ cu altă perioadă, având în vedere evoluţia preţurilor de consum şi a tarifelor serviciilor. Indicatorul se determină luând în calcul sumele corespunzătoare pentru pensiile plătite pensionarilor de asigurări sociale de stat, pensionarilor MApN, MAI, SRI.

** Pensia medie lunară reprezintă dreptul bănesc stabilit prin decizia de pensie; se calculează prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în plată în anul de referinţă la numărul mediu al acestora înmulţit cu 12 (luni). Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate.


1 La determinarea pensiei medii lunare se iau în calcul sumele plătite pensionarilor de către CNPP, MapN, MAI, SRI, Ministerul Culturii ṣi Identităṭii Naṭionale ṣi Casa de Asigurări a Avocaților.

2 Conform art.7 din Legea nr.118/2010 ”…în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma pensie socială minim garantată se înlocuieṣte cu sintagma indemnizaṭie socială pentru pensionari”, iar începând cu 1 martie 2017, OUG nr.6/18.02.2009 a fost actualizată, cu instituirea indemnizaṭiei sociale ṣi în sistemul militar.