Premierul Florin Cîțu, ministrul interimar al sănătății, a solicitat secretarilor de stat și secretarului general al Ministerului Sănătății, documentul de constituire al acestui grup de lucru și un raport al activității desfășurate. Cu toate acestea, atât secretarii de stat cât și secretarul general au comunicat în scris că nu dețin vreun document de constituire al acestui grup de lucru.

Singurele dovezi concrete menționate cu privire la eventualitatea existenței acestui grup de lucru sunt reprezentate de o intenție de constituire și o mențiune despre organizarea unui astfel de grup. În același timp, este menționată și o eventuală întâlnire care nu a avut loc.
Declarațiile susținute de fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu cu privire la acest subiect dovedesc faptul că domnia sa nu cunoaște legislația, atribuțiile ce revin funcției de ministru și procedurile administrative, transmite Ministerul Sănătății.

De asemenea, Ministerul Sănătății solicită fostului ministrul Vlad Vasile Voiculescu să înceteze diseminarea informațiilor false în spațiul public și emiterea unor ipoteze lipsite de fundament. Astfel, întrucât nu există temei pentru ca un grup de lucru sa fie încadrat în categoria documentelor cu caracter confidențial, ipoteză acreditată în spațiul public, în condițiile în care o astfel de abordare este în contradicție cu principiile transparenței și comunicării instituționale susținute de Ministerul Sănătății.

Suplimentar, Premierul Florin Cîțu a dispus și verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministru al Sănătății, precum și de secretarii de stat in ultimele patru luni.

Prin urmare, în acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătății, astfel că în cursul zilei de astăzi va fi constituit un grup de lucru în conformitatea cu legislația în vigoare.
.

Ministerul a făcut publice și detaliile juridice suplimentare prezentate mai jos:

„Referitor la DECIZIA NR 578/12.04.2021 EMISĂ DE CĂTRE D-NA ANDREEA-ANAMARIA MOLDOVAN

TEMEI INVOCAT ÎN DECIZIE:

ART 57 ALIN. 1 DIN OUG 57/2019 –COD ADMINISTRATIV
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ sau individual.

ART 59 ALIN. (1) ȘI (3) DIN OUG 57/2019

(1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit actului normativ de înfiinţare, respectiv de organizare şi funcţionare a ministerului, după caz.
(3) Secretarii de stat şi subsecretarii de stat exercită atribuţiile stabilite prin actul normativ prevăzut la alin. (1), precum şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului.

ART. 11 DIN HG NR. 144/2010 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA MS

ART. 11 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate şi Comitetul naţional de vaccinologie.
(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Decizia emisă de dna Andreea-Anamaria Moldovan, în calitatea sa de secretar de stat este un document intern și NU un ordin sau instrucţiune, act administrativ cu caracter normativ sau individual.
În exercitarea atribuțiilor delegate de ministru, în limitele expres menționate prin ordinul de delegare, secretarii de stat pot semna în numele și pentru ministru actele prevăzute la art. 7 alin. (4) din HG nr. 144/2010.
Pe cale de consecință, emiterea decizei ca act administrativ depășeste limitele de competență, stabilite potrivit legii, pentru secretarii de stat, caz în care acest document nu poate fi asimilat unui act administrativ.
Față de aceste aspecte emiterea deciziei nu își găsește temeiul juridic în articolele de lege invocate în preambul ci reprezintă așa cum am menționat, un act de stabilire a unor masuri organizatorice de către un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății.
Întrucât decizia nu este un act administrativ aceasta nu are forță juridică, și pe cale de consecință este un document care nu produce efectele juridice de natura actelor ce pot emise de către miniștri.

În concluzie, apreciem că înființarea grupurilor de lucru la nivelul ministerului reprezintă atributul exclusiv al ministrului, componenţa, atribuţiile și modul de organizare ale acestora fiind stabilite prin ordin, conform legislației in vigoare.”, a prezentat Ministerul Sănătății.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online